1. Обхват
1.1. Онлайн магазинът на "Велмар Перли" ООД - www.velmar.com - е насочен изключително към потребители по смисъла на действащия Закон за защита на потребителите на Република България (ЗЗП).
1.2. Настоящите общи условия се прилагат за всички договори за покупка, сключени чрез онлайн магазина за бижута www.velmar.com, между Велмар Перли ООД. "Васил Левски" № 51, 1142 София, България (ПРОДАВАЧ), и всеки ПОТРЕБИТЕЛ (регистриран или не) на онлайн магазина www.velmar.com.
1.3. Във всички случаи версията на Общите условия на уебсайта към момента на сключване на договора е приложимата версия на Общите условия за конкретния договор.

2. Сключване на договора
2.1. При завършване на процедурата за поръчка чрез активиране на бутона "Завърши поръчката" се заявява желанието за закупуване на избраните от ПОТРЕБИТЕЛЯ стоки (поръчка); ПРОДАВАЧЪТ незабавно потвърждава получаването на поръчката по електронна поща, като използва предоставения от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес.
2.2. ПРОДАВАЧЪТ има право да приеме поръчката в рамките на три работни дни от получаването й. Поръчката се приема чрез потвърждение на електронния адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ или по телефона. Договорът за покупко-продажба се сключва само след приемане на поръчката от страна на ПРОДАВАЧА.
2.3. ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да продава стоки над наличните количества и съответно да изработва поръчката. Поради индивидуалния характер на бижутата и спецификата на продукта, за някои продукти са възможни незначителни разминавания с картинката на избрания продукт в онлайн магазина.
2.4. При приемане на поръчката всички подробности за нея се отразяват в потвърждението за приемане, включително времето за производство на бижутата, времето за доставка и др. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да коригират грешки в приетата поръчка. По всяко време ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да се свържат с представител на ПРОДАВАЧА чрез чат на живо, достъпен на страницата на онлайн магазина www.velmar.com, по телефона или по имейл.

3. Цени, разходи и условия на плащане
3.1. Цената, посочена в онлайн магазина на ПРОДАВАЧА в момента на подаване на поръчката, е задължителна. Цената включва съответно дължимия ДДС. При поръчки за страни извън ЕС митническите такси и вносните мита се поемат от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
3.2. Цената, предлагана в рамките на специалните кампании на "Велмар Пърлс" ООД, е ограничена единствено до специалната кампания. Специалните кампании винаги са обозначени като такива и имат определен срок.
3.3. Цената на доставката се показва при прегледа на поръчката и преди нейното завършване.
3.4. Начините на плащане са следните:
(а) Плащане при доставка (наложен платеж) за територията на Република България.
б) Плащане по банков път: плащането на дължимата сума се извършва по банков път по банкова сметка, посочена от куриера; при получаване на стоките куриерът не дължи плащане. Сметката за извършване на превода е следната:
Банка.
Получател.
IBAN: BG31FINV91501016136260
BIC/SWIFT: FINVBGSF
в) Директно плащане с карта (MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, Vpay и JCB) чрез платформата Stripe.
3.5. При плащане с кредитна карта сумата от картата се дебитира незабавно.
3.6. Правото на потребителя да компенсира насрещни вземания съществува само ако тези насрещни вземания са безспорни или са установени като правно обвързващи.

4. Доставка, време за доставка и цена на доставката
4.1. ПРОДАВАЧЪТ извършва доставки на територията на ЕС.
4.2 При приемане на поръчката ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще бъде информиран за срока, в който ПРОДАВАЧЪТ ще изпрати поръчката. Срокът и начинът на доставка ще бъдат посочени в потвърждението на поръчката и могат да бъдат променяни в зависимост от изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Срокът за доставка започва да тече от работния ден, следващ потвърждението на поръчката.
4.3. Ако по причини, за които ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност, Стоките не могат да бъдат доставени, в случай на повторна доставка се начисляват допълнителни такси за доставка. В такива случаи разходите за доставка и връщане се поемат от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

5. Права на собственост; бонусни продукти
5.1. Доставените стоки остават собственост на ПРОДАВАЧА до пълното изплащане на покупната цена от потребителя.
5.2. ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да поиска възстановяване на получените бонусни продукти, в случай че не са изпълнени предпоставките за предоставяне на такъв бонусен продукт.
5.3. Предпоставка за предоставяне на бонусен продукт е договорът за покупка да продължи да съществува в размер на минималната стойност на поръчката, необходима за предоставянето му. Ако поръчката или част от стоките в нея бъдат върнати и поради това поръчката спадне под минималната стойност, необходима за предоставянето на бонусния продукт, потребителят е длъжен да върне и бонусния продукт. В случай че потребителят желае да закупи бонусния продукт, той може да се свърже допълнително с ПРОДАВАЧА по телефон, по електронна поща или чрез чата на живо в онлайн магазина.

6. Гаранция и отговорност
6.1. Всички стоки, предлагани в онлайн магазина на ПРОДАВАЧА, се предлагат с едногодишна гаранция, валидна за повреди в целостта на стоките при обстоятелства, които не се дължат на неправилна употреба от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
6.2. Прилагат се действащите законови разпоредби относно отговорността на ПРОДАВАЧА за недостатъци.
6.3. В случай на дефект на потребителската стока ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по силата на договора за продажба да предяви рекламация, като поиска от ПРОДАВАЧА да приведе стоката в състояние, годно за употреба. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да избира между поправка на стоките или замяната им с нови, освен ако това е невъзможно или избраният от ПОТРЕБИТЕЛЯ начин на обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
6.4. Когато потребителската стока е дефектна, ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да я приведе в изправност за своя сметка в рамките на един месец от предявяването на рекламацията от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
6.5. В случай на дефект на потребителската стока с договора за продажба и когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право да избере една от следните възможности:
- анулиране на договора и възстановяване на платената от него сума.
- намаляване на цената.
6.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително, а функционалността и цялостният вид на стоката са запазени.

7. Връщане на стоки
7.1. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да върне една или повече закупени от него стоки в срок от 30 дни от датата на получаване, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина за връщането, и в случай че те не са използвани и целостта на опаковката им не е нарушена и са запазили търговския си вид (всички етикети, стикери и сертификати и подаръчни кутии, ако има такива, са налични и фабрично прикрепени! ), в който са били получени, и са спазени условията на действащото законодателство.
7.2. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да пази получените стоки, тяхното качество и безопасност до връщането им на ПРОДАВАЧА. Върнатите стоки трябва да бъдат придружени от всички съпътстващи документи - касова бележка и/или фактура, сертификат за качество и др.
7.3. Връщането на закупените стоки е за сметка на ПРОДАВАЧА, освен ако не е договорено друго.
7.4. ПРОДАВАЧЪТ възстановява по банков път всички суми, получени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително разходите за доставка до адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ (ако подлежат на възстановяване съгласно раздел VI), не по-късно от 7 работни дни от датата на получаване на продукта обратно от ПРОДАВАЧА.

8. Авторски права върху снимки и текст
8.1. ПРОДАВАЧЪТ разрешава на потребителите и ползвателите на онлайн магазина да зареждат и разглеждат всички материали, снимки и текстове, които са публикувани в онлайн магазина, само за лична употреба с нетърговска цел и при условие, че спазват и се съобразяват с всички авторски права и съответните обозначения.
8.2. Изображенията и текстът в онлайн магазина на Продавача са обект на авторско право, чийто носител е Velmar Pearls Ltd. Материалите /снимките и текстовете/ от тях не могат да бъдат променяни по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или предоставяни за каквито и да било обществени, търговски или други цели.
8.3. Използването на материалите, публикувани в този онлайн магазин, на други уебсайтове е забранено. Материалите в този онлайн магазин са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и всяко неразрешено използване може да бъде нарушение на авторското право, правата върху търговската марка или други законови разпоредби.

9. Приложимо право и юрисдикция
Приложимото право е правото, което е в сила в Република България. В случай на каквито и да било спорове ПРОДАВАЧЪТ приканва за тяхното извънсъдебно разрешаване. В случай че не бъде постигнат консенсус, компетентни да разрешават съответните спорове са гражданските съдилища на Република България.
Информация за онлайн решаване на спорове:
ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да не участва в процедура за разрешаване на спорове пред онлайн консултативен съвет на потребителите. Нашият електронен адрес за потребителски жалби е: perla@velmar.com