Политика за поверителност

Този документ описва как Velmar Pearls Ltd събира, използва, обработва и защитава личните данни на лицата, които посещават и използват нашия онлайн магазин. Той също така обяснява правата и избора, които лицата имат във връзка с техните лични данни.

1. Администратор на данни:
Компания.
Адрес. "Васил Левски" № 51, 1142 София, България
UIC: 202943197
Телефон: 0888 955 615
Електронна поща: perla@velmar.com

2. Надзорник по защита на данните:
Комисия за защита на данните (КЗД)
Адрес. Органът за защита на данните (ОЗД) отговаря за защитата на субекта на данните. "Цветан Лазаров" 1592, проф. д-р Цветан Лазаров № 2
Телефон: 02/91-53-555, 02/91-53-519
e-mail: kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg

3. Събиране и използване на лични данни
Събираме и обработваме лични данни в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) и други приложими закони за защита на данните. Личните данни могат да бъдат събирани чрез следните методи:
3.1. Когато създавате акаунт в нашия онлайн магазин, ние можем да съхраняваме вашето име, имейл адрес, адрес за фактуриране, адрес за доставка и информация за контакт.
3.2. Обработка на поръчки: Когато правите поръчка, може да събираме допълнителна информация, като например данни за плащане, история на транзакциите и предпочитания, за да обработим и изпълним вашата поръчка.
3.3. Комуникация.
3.4. Анализ на уебсайта: Можем да събираме нелични данни, като например IP адреси, тип браузър, информация за устройството и статистика за използването на уебсайта, за да анализираме тенденциите и да подобряваме нашия онлайн магазин и услугите, които предлагаме.

4. Правно основание за обработка
Обработваме лични данни въз основа на следните правни основания:
4.1. Обработваме лични данни, за да изпълним договорните си задължения, като например обработката и доставката на поръчки.
4.2 Легитимни интереси: Можем да обработваме лични данни, за да преследваме нашите законни интереси, като например подобряване на нашите услуги, маркетинг на нашите продукти и предотвратяване на измами.
4.3. Съгласие: Можем да поискаме вашето изрично съгласие за обработване на лични данни за конкретни цели, като например абониране за бюлетини или маркетингови съобщения. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.

5. Споделяне и прехвърляне на данни
Може да споделяме лични данни с доверени трети страни, включително:
5.1. Доставчици на услуги: Можем да ангажираме доставчици на услуги от трети страни, които да изпълняват определени функции от наше име, като например обработка на плащания, изпълнение на поръчки и анализ на уебсайта. Тези доставчици на услуги са упълномощени да използват лични данни само до степента, необходима за предоставяне на исканите услуги.
5.2. Спазване на законодателството: Можем да разкрием лични данни, ако това се изисква от закон, съдебен процес или държавни органи.
5.3. Прехвърляне на бизнеса: В случай на сливане, придобиване или продажба на нашия бизнес, личните данни могат да бъдат прехвърлени на придобиващата организация.

6. Съхранение на данни
Съхраняваме личните данни толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите, посочени в тази политика за поверителност, освен ако законът не изисква или не позволява по-дълъг период на съхранение.

7. Права на субекта на данни
Съгласно ОРЗД физическите лица имат определени права по отношение на личните си данни. Имате право да:
7.1. Достъп: Да поискате достъп до личните си данни и да получите информация за начина, по който те се обработват.
7.2. Поправка: Поискайте коригиране на неточни или непълни лични данни.
7.3. Изтриване: Да поискате изтриване на лични данни при определени обстоятелства.
7.4. Ограничение: Поискайте ограничаване на обработката при определени обстоятелства.
7.5. Обект: Възразете срещу обработката на лични данни при определени обстоятелства, включително при директен маркетинг.
7.6. Преносимост на данните: Поискайте копие на личните си данни в цифров или физически машинночетим формат, когато това е технически осъществимо.
7.7. Оттегляне на съгласието: Оттеглете съгласието си за обработване на лични данни, когато е приложимо.
За да упражните правата си, моля, свържете се с нас, като използвате информацията за контакт, предоставена в настоящата Политика за поверителност, или директно чрез формуляра за контакт на Уебсайта.