Политика за поверителност и защита на личните данни

Настоящият документ описва как „Велмар Перли“ ЕООД събира, използва, обработва и защитава личните данни на лицата, които посещават и използват нашия онлайн магазин. В него, също така, се обясняват правата и възможностите за избор, с които разполагат физическите лица по отношение на техните лични данни.

1. Администратор на данни:

Дружество: Велмар Перли ЕООД

Адрес: бул. „Васил Левски“ № 51, 1142 София, България

ЕИК: 202943197

Телефон: 0888 955 615

e-mail: perla@velmar,com

2. Надзорен орган отговарящ за защита на данните:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2

Телефон: 02/91-53-555, 02/91-53-519

e-mail: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

3. Събиране и използване на лични данни

Ние събираме и обработваме лични данни в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните на ЕС (ОРЗД) и други приложими закони за защита на данните. Личните данни могат да бъдат събирани по следните методи:

3.1. Създаване на профил: Когато създавате акаунт в нашия онлайн магазин, може да съхраняваме вашето име, имейл адрес, адрес за фактуриране, адрес за доставка и информация за контакт.

3.2. Обработка на поръчки: Когато направите поръчка, може да събираме допълнителна информация, като например данни за плащане, история на транзакциите и предпочитания, за да обработим и изпълним вашата поръчка.

3.3. Комуникация: Възможно е да събираме лични данни, когато се свържете с нас чрез имейл, телефон или друго средство за комуникация.

3.4. Анализ на уебсайта: Можем да събираме нелични данни, като например IP адреси, тип браузър, информация за устройствата и статистика за използването на уебсайта, за да анализираме тенденциите и да подобряваме нашия онлайн магазин и предлаганите от нас услуги.

4. Правно основание за обработка

Ние обработваме лични данни въз основа на следните правни основания:

4.1. Изпълнение на договор: Обработваме лични данни, за да изпълним договорните си задължения, като например обработване и доставка на поръчки.

4.2. Легитимни интереси: Можем да обработваме лични данни, за да преследваме нашите законни интереси, като например подобряване на нашите услуги, маркетинг на нашите продукти и предотвратяване на измами.

4.3. Съгласие: Можем да поискаме Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни за конкретни цели, като например абониране за бюлетини или маркетингови съобщения. Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.

5. Споделяне и прехвърляне на данни

Възможно е да споделяме лични данни с доверени трети страни, включително:

5.1. Доставчици на услуги: Можем да ангажираме доставчици на услуги от трети страни, които да изпълняват определени функции от наше име, като например обработка на плащания, изпълнение на поръчки и анализ на уебсайтове. Тези доставчици на услуги са упълномощени да използват личните данни само доколкото това е необходимо за предоставяне на исканите услуги.

5.2. Спазване на законодателството: Можем да разкрием лични данни, ако това се изисква от закон, съдебен процес или държавни органи.

5.3. Прехвърляне на бизнес: В случай на сливане, придобиване или продажба на нашия бизнес, личните данни могат да бъдат прехвърлени на придобиващата организация.

6. Съхранение на данни

Съхраняваме личните данни толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите, посочени в настоящата политика за поверителност, освен ако законът не изисква или не разрешава по-дълъг период на съхранение.

7. Права на субекта на данни

Съгласно ОРЗД физическите лица имат определени права по отношение на своите лични данни. Имате право на:

7.1. Достъп: Да поискате достъп до личните си данни и да получите информация за начина на обработването им.

7.2. Коригиране: Поискайте коригиране на неточни или непълни лични данни.

7.3. Изтриване: Поискайте изтриване на лични данни при определени обстоятелства.

7.4. Ограничаване: Поискайте ограничаване на обработката при определени обстоятелства.

7.5. Възражение: Възразете срещу обработката на лични данни при определени обстоятелства, включително при директен маркетинг.

7.6. Преносимост на данните: Поискайте копие на личните си данни в дигитален или физически машинночетим формат, когато това е технически осъществимо.

7.7. Оттегляне на съгласието: Оттеглете съгласието си за обработка на лични данни, когато е приложимо.

За да упражните правата си, моля, свържете се с нас, като използвате информацията за контакт, предоставена в настоящата Политика за поверителност или директно чрез формата за контакт на уебсайта.