ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Обхват

1.1. Онлайн магазинът на „Велмар Перли“ ЕООД – www.velmar.com – е насочен изключително към потребителите по смисъла на действащия Закон за защита на потребителите на Република България (ЗЗП).

1.2. Настоящите Общи условия се прилагат за всички договори за покупка, сключени чрез онлайн магазина за бижута www.velmar.com , между „Велмар Перли“ ЕООД, с адрес бул. „Васил Левски“ № 51, 1142 София, България (ПРОДАВАЧ), и всеки един ПОТРЕБИТЕЛ (регистриран или не) на онлайн магазина www.velmar.com.

1.3. Във всички случаи версията на Общите условия на уебсайта в момента на сключване на договора са приложимите условия за конкретния договор.

 1.   Сключване на договора

2.1. При приключване на процедурата по поръчка чрез активиране на бутона „Завърши поръчката“, се декларира желанието за закупуване на избраните от ПОТРЕБИТЕЛЯ стоки (поръчка); ПРОДАВАЧЪТ незабавно потвърждава получаването на поръчката по електронна поща, като използва предоставения e-mail адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

2.2. ПРОДАВАЧЪТ има право да приеме поръчката в рамките на три работни дни от получаването ѝ. Поръчката се приема чрез потвърждение по e-mail адрес на ПОТРЕБИТЕЛЯ или по телефона. Договорът за покупка се сключва само при приемане на поръчката от страна на ПРОДАВАЧА.

2.3. ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да продава стоки извън наличните количества, като съответно изработва поръчката допълнително. Поради индивидуалния характер на бижутата и специфичността на продукта, при някои продукти са възможни минимални несъответствия от снимката на избрания продукт в онлайн магазина.

2.4. След приемане на поръчката, всички данни за поръчката се отразяват в потвърждението за приемане, включително времето за производство на бижутата, времето за доставка и др. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право да коригират грешките в приетата поръчка. Във всички един момент ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да се свържат с представител на ПРОДАВАЧА чрез чат на живо, достъпен на страницата на онлайн магазина www.velmar.com, телефон или имейл.

 1. Цени, разходи и условия на плащане

3.1. Цената, посочена в онлайн магазина на ПРОДАВАЧА в момента на подаване на поръчката, е задължителна. Цената включва съответно и дължимият ДДС. При поръчки към страни извън ЕС, митническите такси и вносните мита се поемат от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

3.2. Цената, предложена в рамките на специалните кампании на „Велмар Перли“ ЕООД, се ограничава изключително до специалната кампания. Специалните кампании винаги са означени като такива и са с посочен срок.

3.3. Цената за доставка се визуализира при прегледа на поръчката и преди приключването ѝ.

3.4. Начините на плащане са следните:

а) Плащане при доставка (наложен платеж) за територията на Република България: При получаване на стоката дължимата сума се заплаща на куриера.

б) Плащане по банков път: Заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указаната от банкова сметка; при получаване на стоката не се дължи плащане на куриера. Сметката за извършване на превода е следната:

Банка: Първа Инвестиционна Банка

Получател: Велмар Перли ЕООД

IBAN: BG31FINV91501016136260

BIC/SWIFT: FINVBGSF

в) Директно плащане с карти (MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron, Vpay и JCB), чрез платформата Stripe.

3.5. При плащане с кредитна карта, картата се дебитира незабавно.

3.6. Правото на потребителя да компенсира насрещните вземания съществува само ако тези насрещни искове са неоспорени или са установени като правно обвързващи.

 1. Доставка, време за доставка и цена за доставка

4.1. ПРОДАВАЧЪТ извършва доставки на територията на ЕС.

4.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще бъде информиран за срока, в рамките на който ПРОДАВАЧЪТ ще изпрати поръчката при приемането й. Времето и начинът на доставка ще бъдат уточнени в потвърждението на поръчката като съгласно изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ могат да бъдат и променяни. Срокът за доставка започва да тече в работния ден след потвърждаване на поръчката.

4.3. Ако, по причини, за които ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря, стоките не могат да бъдат доставени, в случай на повторно предаване ще се начисляват допълнителни цени за доставка. В тези случаи разходите за доставка и връщане ще бъдат поети от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

 1. Права на собственост; бонус продукти

5.1. Доставените стоки остават собственост на ПРОДАВАЧА до пълното изплащане на покупната цена от страна на потребителя.

5.2. ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да поиска възстановяване на  получените бонусни продукти в случай, че предпоставките за предоставяне на такъв бонус продукт не са изпълнени.

5.3. Предпоставка за предоставяне на бонус продукт е, че договорът за покупка продължава да съществува в размера на минималната стойност на поръчката, необходима за предоставянето му. При връщане на поръчката или част от стоките в поръчката и следователно поръчката падне под минималната стойност, необходима за предоставяне на бонус продукт, потребителят се задължава да върне и бонус продукта. В случай че потребителят желае да закупи бонус продукта, може да се свърже с ПРОДАВАЧА допълнително по телефон, чрез електронна поща или чрез чата на живо на онлайн магазина.

 1. Гаранция и отговорност

6.1. Всички стоки, предлагани в онлайн магазина на ПРОДАВАЧА, са с едногодишна гаранция, важаща за нарушаване цялостта на стоката при обстоятелства, които не се дължат на неправилна експлоатация от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

6.2. Прилагат се действащите законови разпоредби относно отговорността за дефекти на ПРОДАВАЧА.

6.3. При дефект на потребителската стока, с договора за продажба ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви рекламация, като поиска от ПРОДАВАЧА да приведе стоката в изправност. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

6.4. Когато потребителската стока е с дефект, ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да я приведе в изправност за негова сметка в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

6.5. При дефект на потребителската стока с договора за продажба и когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

 • разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 • намаляване на цената.

6.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително, а функционалността и цялостният вид на стоката са запазени.

 1. Връщане на стоки

7.1. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ по смисъла на ЗЗП, има право да върне закупената от него една или повече стоки в рамките на 30-дневен срок от датата на получаването им, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина за връщането, и в случай, че те не са употребявани и не е увредена целостта на опаковката им и имат запазен търговския вид (налични са и фабрично закрепени всички етикети, стикери и сертификати и подаръчни кутийки, ако е имало такива!), в който е получена и са спазени условията на действащото законодателство.

7.2. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност до момента на тяхното връщане на ПРОДАВАЧА. Върнатата стока трябва да е придружена с всички съпътстващи я документи – касова бележка и/или фактура, сертификат за качество и др.

7.3. Връщането на закупените стоки е за сметка на ПРОДАВАЧА, с изключение ако не е уговорено друго.

7.4. ПРОДАВАЧЪТ възстановява по банков път в пълен размер сумите, получени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително разходите за доставка до адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ (ако подлежат на възстановяване съгласно раздел VI), не по-късно от 7 работни дни, считано от датата на получаване на продукта обратно от ПРОДАВАЧА.

 1. Авторски права върху снимки и текстове

8.1. ПРОДАВАЧЪТ разрешава на ползвателите и потребителите на онлайн магазина да зареждат и разглеждат всички материали, снимки и текстове, които са публикувани в него, единствено за лична употреба с нетърговска цел и при условие че спазват и се съобразяват с всички авторски права и съответните означения.

8.2. Снимките и текстовете в онлайн магазина на Продавача са авторски и носителят на авторското право е „Велмар Перли“ ЕООД. Не се разрешава материалите /снимки и текстове/ от него да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена, търговска или друга цел.

8.3. Употребата на публикуваните в този онлайн магазин материали в други сайтове е забранена. Материалите на този онлайн магазин са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

 1. Приложимо право и компетентност

Приложимото право е действащото законодателство на Република България. В случай на каквито и да е спорове, ПРОДАВАЧЪТ приканва разрешаването им по извънсъдебен ред. В случай че не се постигне консенсус, гражданските съдилища на Република България са компетентни да решат съответните спорове.

Информация за онлайн разрешаване на спорове:

ПРОДАВАЧЪТ си запазва правото да не участва в процедура за разрешаване на спорове пред съвещателен съвет за защита на потребителите онлайн. Нашият e-mail за жалби на потребители е: perla@velmar.com